Dolnobarské rašeliniská s.r.o. – FEEDER

Rámcová charakteristika prostredia

Prírodné podmienky :

a.) Orografické

Dolnobarský rybník je súčasťou viacerých rybníkov (rešeliniská), ktoré vznikli v 60-70 rokoch minulého storočia ťažením rašeliny. Rybník sa nachádza v juhovýchodnej časti Žitného ostrova s rozlohou 7 ha v extraviláne obce Dolný Bar okres Dunajská Streda. Preimerná hlbka rybníka je 1,5 – 2 m, dĺžka je 550 m . Chytá sa na ľavej strane rybníka. Na rybníku je vytvorených 40 lovných miest. Ku každému lovnému miestu prislúcha asi 10 árov vodnej plochy.
Povrch Žitného ostrova mierne klesá na juh. Tento nepatrný spád spôsobuje sťažený odtok dažďových vôd. Nadmorná výška Dunajskej Stredy je 118 – 119 mnm.

b.) Hydrologické

Hoci Žitný ostrov má najmenší počet zrážok na celom území Slovenska –
590 mm ročne, jeho najväčším bohatstvom je voda. Pod povrchom sa nachádza veľké množstvo pitnej vody.
V tesnej blízkosti rybníka preteká prepojovací kanál medzi Veľkým a Malým Dunajom z ktorého je možné doplňovať vodu do rybníka.

c.) Klimatické

Na Žitnom ostrove je málokedy bezvetrie. Väčšinou roka chveje západný až severozápadný vietor. Najsilnejšie vetry sú v marci, a najslabšie v decembri. Mrazy začínajú v polovici októbra, ale ozajstná zima trvá asi len 40 dní. Časté sú zimy bez snehu a snehová prikrývka zriedkavo pretrváva po celý čas. Počet letných dní je asi 100. Najteplejší mesiac je júl, s priemernou teplotou 20oC. Počet dní so zrážkami je najväčší v zime, ale najviac zrážok spadne v lete. Priemerná ročná teplota je 9,3 oC.
Charakteristika lesných a poľnohospodárskych pozemkov
V okolí rybníka sa nachádzajú poľnohospodárske pozemky, ktoré sú intenzívne obhospodarované. Na brehoch a v blízkom okolí rybníka sa nachádzajú stromy a krovinatý porast s rákosím, čo spôsobuje divoký vzhľad rybníka.
Inžiniersko-technické stavby a siete, dopravné komunikácie a iné antropogénne a antropické faktory.
V blízkosti rybníka sa nenachádza vedenie vysokého napätia, ani iného elektrického vedenia, ani plynovodu.
Dopravná komunikácia : prístup k rybníku je zabezpečený z dopravnej komunikácie 2. triedy Dolný Bar – Trhová Hradská a ďalej poľnou cestou pri pravej hrádzi prepojovacieho kanálu medzi Veľkým a Malým Dunajom. V okolí rybníka sa nenachádzajú rekreačné strediská, ani chatárske oblasti. Intravilán obce Dolný Bar je asi 2 km od rybníka.