Rámcová charakteristika prostredia

 

Prírodné podmienky

a.) Orografické

Dolnobarský rybník je súčasťou viacerých rybníkov (rašeliniská), ktoré vznikli v 60 – 70 rokoch minulého storočia ťažením rašeliny. Rybník sa nachádza v juhovýchodnej časti Žitného ostrova s rozlohou 18,5ha v extraviláne obce Dolný Bar okres Dunajská Streda. Priemerná hĺbka rybníka je 1,5 – 2 m, dĺžka je 1,5 km. Chytá sa na ľavej stranej rybníka.

Ku každému lovnému miestu prislúcha asi 50 – 60 árov vodnej plochy. Povrch Žitného ostrova mierne klesá na juh. Tento nepatrný spád spôsobuje sťažený odtok dažďových vôd.

Nadmorská výška Dunajskej Stredy je 118 – 119 mnm.

b.) Hydrologické

Hoci Žitný ostrov má najmenší počet zrážok na celom území Slovenska 590 mm ročne, jeho najväčším bohatstvom je voda. Pod povrchom sa nachádza veľké množstvo pitnej vody.

V tesnej blízkosti rybníka preteká prepojovací kanál medzi Veľkým a Malým Dunajom z ktorého je možné doplňovať vodu do rybníka

c.) Klimatické

Na Žitnom ostrove je málokedy bezvetrie. Väčšinu roka chveje západný až severozápadný vietor. Najsilnejšie vetry sú v marci, a najslabšie v decembri. Mrazy začínajú v polovici októbra, ale ozajstná zima trvá asi len 40 dní. Časté sú zimy bez snehu a snehová prikrývka zriedkavo pretrváva po celý čas. Počet letných dni je asi 100. Najteplejší mesiac je júl, s priemernou teplotou 20 °C. Počet dní so zrážkami je najväčší v zime, ale najviac zrážok spadne v lete. Priemerná ročná teplota je 9,3 °C.

 

Charakteristika lesných a poľnohospodárskych pozemkov

V okolí rybníka sa nachádzajú poľnohospodárske pozemky, ktoré sú intenzívne obhospodarované. Na brehoch a v blízkom okolí rybníka sa nachádzajú stromy a krovinatý porast s rákosím, čo spôsobuje (divoký) vzhľad rybníka.

Inžiniersko-technické stavby a siete, dopravné komunikácia a iné antropogénne a antropické faktory

V blízkosti rybníka sa nenachádza vedenie vysokého napätia, ani iného elektrického vedenia, ani plynovodu.

Dopravná komunikácia: prístup k rybníku je zabezpečený je z dopravnej komunikácie 2. triedy Dolný Bar – Trhová Hradská, spevnenou poľnou cestou. V okolí rybníka sa nenachádzajú rekreačné strediská, ani chatárske oblasti. Intravilán obce Dolný Bar je asi 2 km od rybníka.